Modlitby pri starostlivosti o chorých a starých

Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku: Modlitby pri starostlivosti o chorých a starých

Knižnica: vlastná

Jazyk: preklad do slovenčiny z nemeckého jazyka Emília Hrešková

Prečítané: jún 2016, Kirchehrenbach

Vydavateľstvo: ViViT s.r.o, Kežmarok pre Evanjelickú Diakoniu ECAV na Slovensku podľa predlohy Schwesternring Bayern eV

Počet strán: 65

Druh: náboženská literatúra

IMG_7001

P r i    c h o r ý c h    a    z a     c h o r ý c h

/strana 5/

Lutherovo ranné požehnanie

Ďakujem Ti, môj nebeský Otče,

skrze Ježiša Krista, Tvojho milovaného Syna,

že si ma tejto noci ochránil

pred každou škodou a nebezpečenstvom,

a prosím ťa, chráň ma i v tento deň pred

hriechom i každým zlom,

aby sa Ti páčilo všetko

moje konanie i môj život.

Lebo ja vkladám seba i všetko,

moje telo i dušu, do Tvojich rúk.

Tvoj svätý anjel nech stojí pri mne,

aby zlý nepriateľ nemal

žiadnu moc nado mnou.

Amen

Pane, zostaň s nami,

lebo sa zvečerieva

a deň sa nachýlil.

Zostaň s nami a s celou Tvojou cirkvou.

Zostaň s nami v tento večer,

večer života, večer sveta.

Zostaň s nami, s Tvojou milosťou

a dobrotou, s Tvojím slovom a sviatosťou,

a Tvojím potešením a požehnaním.

Zostaň s nami, keď na nás doľahne

noc súženia a úzkosti,

noc pochybností a pokušenia,

noc horkej smrti.

Zostaň s nami

a so všetkými veriacimi

v časnosti i vo večnosti.

Amen

Žalm 23: Pán je môj Pastier, nič mi nechýba…

Spočiňme v Božom mene,

noc predlžuje svoje tiene

aj s vánkom studeným.

Netrestaj, Pane, hriešnych,

daj tichý spánok všetkým,

zdravým i bôľom súženým.

Amen

Pane, my veríme a dôverujeme

Prikry nás plášťom svojej lásky

a znášaj nás v trpezlivosti,

nás, ktorí sme slabí.

Nech Tvoj milosť pristúpi

k našej biede a pozdvihne nás.

V Tebe nebudeme zahanbení.

Amen

Za ruku veď ma, Pane, Ty sám ma veď,

len s Tebou neprestajne nech kráčam vpred.

Bez Teba neviem ďalej kadiaľ ísť mám,

Ty zostaň pri mne stále a veď ma sám.

Ak plnosť Tvojej moci necítim hneď,

viem predsa: Ty so mnou si,

ja kráčam vpred,

za Tebou odhodlane až k nebesám.

Za ruku veď ma, Pane, Ty veď ma sám.

Amen

P r i    z o  m i e r a j ú c o m

/strana 15/

Zasľúbenia

Neboj sa, lebo som ťa vykúpil,

povolal som ťa tvojím menom, môj si ty.

/Izaiáš 43,1/

Náš Pán Ježiš Kristus hovorí:

Pokoj vám zanechávam,

svoj pokoj vám dávam,

nie ako svet dáva, vám ja dávam.

Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje sa!

/Ján 14,27/

Váš zármutok sa premení v radosť.

Zasa vás uvidím,

a srdce bude sa vám radovať,

a nik vám nevezme vašu radosť.

A v ten deň nebudete

sa ma na nič dopytovať.

/Ján 16.20, 22-23/

Na svete máte súženie,

ale dúfajte, ja som premohol svet.

/Ján 16,33/

Ja som cesta i pravda i život.

Nik neprichádza k Otcovi,

ak len nie skrze mňa.

/Ján 14,6/

Ja som vzkriesenie a život –

kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrel

a nik neumrie naveky,

kto žije a verí vo mňa.

/Ján 11, 25-26/

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni,

až do konca sveta.

/Matúš 28,20/

Otče, Ty si ma toľkokrát vypočul,

Ty si ma milostivo viedol životom

Nespočetne veľa dobrodení si mi preukázal.

Ďakujem Ti, Pane môjho života!

Aj v tejto ťažkej hodine

nech Tvoja milosť neodstúpi odo mňa.

Tebe dôverujem.

Amen

Bohu zver svoje cesty i všetky ťažkosti,

utíši ti bolesti z otcovskej milosti.

On, ktorý múdro riadi, spravuje celý svet,

On pravicu podá ti a vyvedie ťa z bied.

Amen

Ó, dúfaj duša stále vo svojom súžení,

vždy v Božej si ochrane, Boh údel tvoj zmení,

čakaj v trpezlivosti, On vie ten pravý čas,

keď zas slnko radosti po žiali uzrieť máš.

Amen

Bože, Ty si náš Otec, Ty si aj pri mne.

Aj vtedy, keď prestávam vidieť, kade vedie cesta.

Amen

Vďaka Ti za všetko dobré,

čo som smel vo svojom živote prijať,

predovšetkým za lásku dobrých ľudí.

Amen

Odpusť, Pane, keď som sa previnil

pred Tebou i pred ľuďmi.

Aj ja chcem všetko odpustiť.

Amen

Pane, požehnaj všetkých,

ktorí sú môjmu srdcu milí a drahí.

Zhromaždi nás vo svojom kráľovstve.

Pane môjho života, ja verím, že ma miluješ.

Amen.

Ach, Pane, nech Tvoji anjeli

pri mojej smrti odnesú moju dušu

do lona Abrahámovho.

Moje telo nech bez trápenia

spočíva v komôrke hrobu

až do vzkriesenia.

Potom ma prebuď zo smrti,

nech Ťa moje oči uzrú

v nesmiernej radosti, ó Boží Synu.

Ty môj Spasiteľ, môj trón milosti.

Vypočuj ma, Pane Ježiši Kriste.

Naveky Ťa chcem oslavovať.

Amen.

A k ý     z m y s e l     m á     m ô j     ž i v o t ?

/strana 21/

Pane, poteš ma, lebo som smutný,

ujmi sa m a, lebo som opustený,

posilni ma, lebo som slabý.

Zmierni moje bolesti, požehnaj užité lieky.

Očakávam Tvoju pomoc.

Amen

Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách,

tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!

Duša mi túži po Bohu, po Bohu živom,

kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?

Prečo si skleslá, duša moja,

a zmietaš sa vo mne?

Očakávaj Boha,

lebo ešte ďakovať budem Jemu,

spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu.

Amen

Ja som však stále s Tebou,

držíš ma za pravicu.

Vedieš ma svojou radou

a potom do slávy ma prijmeš.

Amen

Kohože mám na nebi?

A keď som s Tebou, netúžim po zemi.

Aj keď mi hynie telo i srdce

Boh mi je skalou srdca naveky,

a mojím údelom.

Amen

Pane Ježišu Kriste,

prichádzame teraz s celou našou

bezmocnosťou a bezradnosťou pre Teba.

Prosíme Ťa, ujmi sa nášho brata…

a prijmi ho vo svojej milosti.

Poteš nás istotou vzkriesenia,

nádejou, že raz smieme byť u Teba,

kde už nebude ani trápenia, ani bolesti, ani sĺz.

Amen

Z a č i a t k y     m o d l i t b y

/strana 25/

Pane, daj, aby odišiel tento strach odo mňa…

Pane, urob moje bolesti znesiteľnejšími, pomôž mi, prosím Ťa…

Pane, vďaka Ti za všetko, čím si nás skrze tohto človeka obdaril…

M o d l i t e b n é     v z d y c h y

/strana 26/

Pane Ježišu, Tebe žijem, Pane Ježišu, Tebe umieram.

Spas ma. Amen.

Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.
Ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.

/Žalm 31,6/

Amen

Prepusti, Pane,

svojho služobníka v pokoji,

lebo moje oči videli Tvoju spásu.

/Lukáš 2,29-30/

Amen

Dosť už, Pane, dosť.

Vezmi si môj život.

/1. Kniha kráľov 19,4/

Amen

Túžim už umrieť a byť s Kristom.

/Filipanom 1,23/

Amen

Verím, že uzriem dobrodenia Pánove

v krajine žijúcich.

/Žalm 27,13/

Amen

Kristus hovorí:

Ja som svetlo sveta.

Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme,

ale bude mať svetlo života.

/Ján 8,12/

Amen

Pane, porúčam Ti svojho ducha,

môj Bože, neodstúp odo mňa,

vezmi ma do svojich rúk.

Ó verný Bože, pomôž mi v každej biede

pri mojom skonaní.

Amen

Ja pri Tebe zostanem a pri Tvojom kríži,

až pomoci dostanem, keď sa hrôza zblíži,

čo ma aj smrť zachváti a skoncuje so mnou,

duch sa k Tebe navráti, zmiluj sa nado mnou!

Amen

Buď mi ochrancom, Kriste, keď príde smrti deň,

Tvoj kríž spasí ma iste, keď oči zastrie tieň.

Tak chcem na Teba hľadieť vo viere nezlomnej,

kto s Tebou žije i mrie, má večné spasenie.

Amen

Nech ťa požehná Pán

a nech ťa ochraňuje!

Nech rozjasní tvoju tvár

nad tebou a nech ti je milostivý!

Nech Pán obráti k tebe svoju tvár

a udelí ti pokoj.

/4. Kniha Mojžišova 6,24-26/

Amen

M e d z i     s p o l u p r a c o v n í k m i

V tejto rannej hodine prosím o nový začiatok.

Pomôž mi, Pane, nepremárniť

minúty a hodiny, ktoré mi daruješ.

Chcem byť otvorený pre každú skúsenosť

vo všetkom, čo hovorím, vo všetkých úlohách.

Vo chvíľach oddychu daj mi nachádzať radosť

v tom, že žijem.

Pane, pomôž mi.

Amen

Za rána, Pane, hľadám Tvoju tvár.

Ty si premenil noc na deň

a slnkom osvecuješ celý svet.

Ako sa každé stvorenie vystiera za svetlom,

aby žilo z lúčov pozemského slnka,

tak priveď, Pane, náš život na svetlo

a premôž skrze Ježiša Krista –

– Tvoje večné svetlo,

každú tmu našej duše.

Amen

Pane, Ty vidíš,

ako ma moja práca vyčerpáva,

aký unavený vykonávam svoju prácu.

Daruj mi pokoj, nech môžem

napriek nepokoju načúvať Tebe.

Ty odo mňa nežiadaš viac,

ako môžem rozoznať

hlavné od vedľajšieho.

Daj mi uzrieť pomocníkov.

Vezmi odo mňa

každú nervozitu a každý zhon.

Pomôž mi nájsť si čas pre ľudí,

ktorých dnes stretnem.

Vo všetkom nepokoji

daruj mi svoj pokoj.

Amen

Pane, tu je ten druhý,

s ktorým si nerozumiem.

On patrí Tebe, Ty si ho stvoril.

Ty si ho ponechal takým, akým je.

Keď Ty ho, Pane, nesieš,

j ja ho chcem niesť a znášať,

ako Ty mňa nesieš a znášaš.

Amen

Pane, Ty každému nakladáš len toľko,

koľko vie uniesť.

Každý deň nanovo mi daruj trpezlivosť,

odvahu, ochotu i radosť.

Ty vieš, že moja sila je obmedzená.

Ďakujem Ti, že mi rozumieš.

Amen

Pane, daruj mi pokoj

prijímať veci, ktoré nemôžem zmeniť,

odvahu meniť veci, ktoré meniť môžem,

a múdrosť jedno od druhého rozlíšiť.

Amen

M o d l i t e b n é     v z d y c h y     p r e     s p o l u p r a c o v n í k o v

/strana 34/

Pomôž mi teraz sa tak modliť,

ako to potrebujem.

Amen

Pomôž mi toľko veriť, koľko len môžem. Amen.

Pomôž mi lepšie Ti rozumieť, aby som lepšie rozumela mojej sile i mojej budúcnosti.

Amen

Milujem Ťa, Pane.

Ak moja viera nie je úprimná,

pomôž mi, aby mohla byť úprimnou.

Amen

Ak mám málo pochopenia pre Teba,

pošli mi niekoho, kto ho má viac.

Amen

Pomôž mi nepochybovať o Tvojom odpustení

tam, kde to najviac potrebujem.

Amen

Ďakujem Ti za Tvoju lásku i za lásku iných ľudí.

Amen

Ďakujem Ti, Pane, že Ťa môžem ako Nikodém –

pri všetkých mojich nedostatkoch viery –

vždy znovu nájsť.

Amen

Môj Bože, aj keď Ťa nevidím, ani necítim,

predsa sa teším,

že si adresátom mojich myšlienok.

Keby Ťa nebolo,

keby som nič o Tebe nevedela,

bola by som tu len sama so sebou,

sama so svojimi starosťami,

sama so svojimi radosťami.

Ty osvecuješ moju dušu

a dávaš mi nádej v premene časov,

nádej pre tento život, nádej pre večnosť.

Nedopusť, aby som sa ponárala sama do seba,

neprenechávaj ma

mojim vlastným myšlienkam,

chráň ma pred ľahostajnosťou,

pred rezignáciou,

Nech mi svieti Tvoja tvár, a ja ozdraviem.

Amen

Pieseň vďaky

/strana 36/

Vďaka za toto krásne ráno,

vďaka za každý nový deň.

Vďaka za to, čo už je za mnou

ako ťažký sen.

Vďaka za všetkých verných druhov,

vďaka, ó Pane, za ľud náš.

Vďaka, že máme silu

znášať krivdy v každý čas.

Vďaka za moje pracovisko,

vďaka, za každý drobný zdar,

vďaka za hudby krásu čistú

aj za piesne dar.

Vďaka za to, čo zarmútilo,

vďaka za to, čo poteší.

Vďaka, že vedieš Božskou silou,

Priateľ najlepší.

Vďaka, že môžem Teba chváliť,

vďaka, že Ducha dáš mi tiež,

vďaka, že nablízku i v diaľke ľudí miluješ.

Vďaka, že Ty nám dávaš spásu,

vďaka, toho sa pridržím.

Vďaka, že verím Tvojmu hlasu, že Ti náležím.

Pane, tu sme –

požehnaj nás.

Ty nás vysielaš do sveta –

ochraňuj nás.

Ty nám zveruješ úlohy –

daj Tvojej tvári svietiť nad nami.

My často zlyhávame –

buď nám milostivý.

Často sme osamotení –

pozdvihni svoju tvár k nám.

Mnohé otázky zostávajú nevyriešené –

daruj nám svoj pokoj.

Amen

Matka M. Basilea Schlink

KNIŽOČKA ÚTECHY V STAROBE A V CHOROBE

/strana 39/

Modlitba pred operáciou

/strana 41/

Otče môj, Ty si moje útočište, Ty jediný. Volám k Tebe, Pane, , prenes ma šťastlivo touto operáciou a daruj mi pomoc a uzdravenie. Ty sám veď ruku lekára, aby sa operácia podarila. Ďakujem Ti, že smiem vedieť, že lekári sú Tvoje nástroje a Tvoji asistenti, a že sa stane len to, čo si Ty, môj Otče, pre mňa v láske pripravil. Prevezmi do svojich rúk nasledujúce hodiny, nastávajúci deň, nech úplne spočívam v Tebe. Pomôž mi správať sa počas operácie tak, aby to nebolo na ujmu Tvojej cti.

A keď mi daruješ tú milosť, že sa po operácii znovu prebudím, nech je mojou prvou myšlienkou a mojím prvým slovom poďakovanie Tebe.

Keď sa teraz pri tejto operácii s celým mojím telom i životom Tebe zverujem, nech aj všetko ostatné v mojom živote je postavené do Tvojho svetla. Preto skôr, než sa podrobím operácii, chcem Tebe, a kde to je potrebné, i ľuďom, vyznať všetky svoje hriechy a prijať Tvoje odpustenie.

Môj Pane Ježišu, všetko, čo príde, chcem očakávať v pevnej dôvere: Ja som Tvoj a Ty si môj, sa nič v živote ani v smrti ma neodlúči od Tvojej lásky. Amen.

Modlitba dôvery v Otcovu pomoc

/strana 42/

Otče môj, ako Tvoje choré dieťa Ťa prosím: Pomôž mi, lebo často vo svojej biede už neviem, ako ďalej. Kto iný mi pomôže, ak nie Ty sám, môj Otče, ktorý si ma stvoril, ktorý poznáš biedu môjho života a ktorý jediný máš moc to všetko zmeniť.

Tebe predkladám svoju biedu a prosím: Ak je Tvoja vôľa, zasiahni a znovu ma pozdvihni, aby som mohol ďalej slúžiť tam, kde si ma postavil a kde na mňa čakajú moji drahí. Ak si však rozhodol inak, nech sa stane Tvoja vôľa – tá je najlepšia!

Ako skutočné dieťa sa chcem skloniť pod Tvoju vychovávajúcu ruku, aby moje bremeno bolo ľahším, pretože ho prijímam z Tvojej ruky. V duchu teraz bozkávam Tvoju otcovskú ruku a volám: „Áno, Otče, nalož na mňa, rád to chcem niesť!“ Lebo ja viem, že Ty na mňa v mojej chorobe hľadíš očami lásky, veď je napísané: Koho miluješ, toho prísne vychovávaš. Lebo Ty máš na mysli moje večné spasenie a chceš ma osláviť pre celú večnosť. K tomu ma chceš pripraviť aj týmto utrpením. Všetky moje túžby a želania kladiem do Tvojej ruky: Urob so mnou i s mojou chorobou, ako Ty chceš a kedy chceš. Ja viem, že ty všetko dobre urobíš.

Amen

Prosby o silu k utrpeniu

/strana 43/

Milý Pane Ježišu, daj mi silu, ktorú potrebujem, silu trpieť. Otváram Ti svoje smutné srdce, naplň ho svojou láskou a ochotou k ceste kríža, ktorou ma vedieš za sebou. Otváram svoje ústa, naplň ich slovami vrúcnej vďaky za všetko dobré, čo som prijala počas mojej choroby, naplň ich slovami dôvery v Tvoju lásku, ktorá nenaloží viac, než vládzem uniesť, ktorá vymerala váhu môjho kríža.

Môj Otče, dôverujem Tebe, Tvojej láske i Tvojej moci, veď ona je väčšia, ako bieda mojej chorby a môže nad ňou zvíťaziť. Aj keď sa nemôžem veľa modliť a veľa hovoriť, nech Ti moje srdce predkladá vždy to jedno: Môj Otče, dôverujem Ti, lebo Tvoja láska mi zosiela pomoc, mne slabému dieťaťu. Môj Otče, Ty ma miluješ, Ty ma nesieš vo svojom náručí, ja spočívam v dôvere – ticho, ako dieťa na Tvojom srdci, lebo Ty, Otče, otcovsky so mnou zmýšľaš, áno, môj Otče!

Amen.

Modlitba v ťažkých nociach

/strana 44/

Môj Pane Ježišu, Ty vidíš moje noci plné múk a spolu so mnou nesieš moje bolesti. Pomôž mi znášať všetky bolesti v jednote s Tebou, Ty veľký Muž bolesti Pomôž, nech ich trpezlivo prijímam a tak ich ľahšie unesiem.

Ďakujem Ti, že Ty, Pane Ježišu, si bol vo všetkých bolestiach tiež pokúšaný, ako ja a preto mi môžeš a chceš pomôť a nedovolíš ma pokúšať nad moju možnosť. Ďakujem Ti, že si nám svojím príkladom ukázal, že utrpenie prináša slávu. Preto smiem vedieť, že aj cez moju chorobu sa dejú veľké veci, keď ju v pokore z Tvojej ruky prijímam a v láske ku Tebe a s Tebou ju nesiem.

Áno, z každej dlhej a bolestiplnej nočnej hodiny raz vzíde semeno môjho „Áno, Otče“ a prinesie úrodu. A raz to všetko premeníš na žiaru večnosti a radosti.

A tak chcem v každej ťažkej hodine hovoriť: Nedbám na bolesti, biedu a utrpenie, lebo „tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.“ Amen

Modlitba v úzkosti pred smrťou

/strana 45/

Môj Pane a Bože, Ty poznáš úzkostlivé otázky môjho srdca: Možno táto choroba povedie čoskoro ku smrti a ja budem musieť opustiť svoj pozemský život, svoju prácu, svojich drahých. A čo príde potom? Aká bude moja večnosť?

Môj Bože, Ty vidíš, že moje srdce je plné otázok a neistoty. Bojím sa, Pane, upadnúť do Tvojich rúk, lebo si svätý Sudca, ktorý poznáš všetky moje skutky, zapísal si ich do svojich kníh. Každého budeš súdiť podľa jeho skutkov a môžeš nás aj v pekle zatratiť.

Volám k Tebe, buď mi milostivý a daj mi vôjsť do Tvojej ríše pokoja a radosti. Preto Ti, Pane, prinášam všetky moje hriechy, ktoré som kedykoľvek urobila a ktoré som si uvedomila, tie chcem teraz aj pred ľuďmi vyznať. Odpusť mi ich! Priky ich krvou Pána Ježiša. On moje hriechy vyniesol na kríž a roztrhol tam dlžobný úpis, ktorý svedčil proti mne. Taks a ukrývam do vykúpenia Pána Ježiša Krista, do Jeho milosti. Ty, Pane Ježišu, ma sám prenes cez tmavé údolie smrti domov k Otcovi. Ja Ti dôverujem a kladiem sa do Tvojich rúk. Dôverujem moci a l áske Otcovej, ktorá ma vykúpila v krvi Syna. Ona ma nazýva svojím dieťaťom – ja spočívam v Tebe. Amen

M o d l i t b y e v a n j e l i c k ý c h s e s t r i č i e k

/strana 47/

Ďakujem Ti, Pane, za vzácny poklad,

ktorý objavujem každý deň.

Ďakujem, že v ľuďoch naokolo

smiem vidieť Teba.

Viem, že Ty nás všetkých miluješ a chceš,

aby sme sa aj my milovali navzájom.

Prosím Ťa, pomôž mi, nech aj ja

dokážem milovať skutkom,

nech z mojej služby nevymizne trpezlivosť,

ochota i chuť, a ozajstná láska.

Amen

Dnes Ti chcem, Pane, poďakovať

za svojich blížnych, za ľudí,

ktorým môžem aj teraz slúžiť.

Ďakujem Ti za moje ruky,

ktoré môžu pomáhať,

pohladiť i podať pohár vody.

Prosím Ťa, nech sú moje ruky

vždy ochotné slúžiť,

a nech v každom človeku

smiem vidieť Teba, Pane.

Amen

Môj Bože, človek je slabý

a v chorobe, keď všetko bolí,

cíti sa zlomený a sám.

Ale Ty, Pane, hovoríš,

že nalomenú trstinu nedolomíš

a tlejúci knôt neuhasíš.

Daj mi na to pamätať, že nám to Ty hovoríš,

že Ty dávaš silu tam, kde je slabosť,

a lásku tam, kde je osamelosť.

Pane, daj mi na to nezabúdať a o Teba sa opierať.

Amen

Pane, vďaka za zrak, za čistý pohľad Tvoj,

túžim by taký bol aj ten pohľad môj.

Ty, čo si slepým vracal zrak –

i v tejto chvíli nech je tomu tak!

By moje oči skalené čisté boli zase,

videli brata, tešili sa kráse,

tú čo si stvoril a ešte krajšiu chystáš nám,

kde večný domov uzrieme, hore tam!

Amen

/prosba pred operáciou očí/

Kroky k večnému životu

/strana 53/

ČLOVEK A BOH

Dôležité verše:

/Jn 10,10/

/1. Mojžišova 1,27/

/1. Jána 4,8/

/1. Jána 3,1/

– Biblia nás učí, že nás Boh miluje

– Boh túži, aby sme žili plný život, aby sme prežívali lásku, šťastie, naplnenie

– Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby bol Jeho priateľom a prežíval Jeho lásku

– Nestvoril človeka ako robota alebo bábku, ktorá by Ho automaticky poslúchala. Boh dal človeku slobodnú vôľu, aby sa sám rozhodoval o tom, čo urobí

Otázky:

1. Čo si myslíš, že znamená: žiť plným životom?

2. Myslíš si, že väčšina ľudí žije dnes plným životom?

3. Keř rozmýšľaš o Bohuá, ktoré povahové vlastnosti ti napadnú?

4. Ak rozmýšľaš o ľudstve všeobecne, ktoré povahové vlastnosti ti napadnú?

5. Čím sa líši Boh od ľudí?

Dôležité verše:

Hriech: /Rim 3, 23/

Smrť: /Rim 6, 23/

Súd: /Židom 9, 27/

O s t a t n é

/Izaiáš 53,6/

/Izaiáš 59, 1-2/

/Rim 3, 10-12/

/Rim 5, 12/

/2. Tesalon 1, 8-9/

/Jakub 2,10/

H l a v n é b o d y

– Z dvoch možností – buď poslúchať Božie prikázania, alebo žiť bez Boha, si človek vybral neposlušnosť voči Bohu. Odvrátili sme sa od Boha.

– Výsledkom toho je rozdelenie. Boh je Svätý a dokonalý, človek je hriešny a nedokonalý.

– Biblia hovorí, že sme všetci zhrešili. Všetci robíme aj také veci a máme aj také myšlienky, ktoré zarmucujú Boha.

– Hriech je v podstate vec našej vôle – byť proti Božej vôli. Je to vzbura proti Bohu, alebo jednoducho ľahostajnosť voči Bohu.

– Toto rozdelenie znamená duchovnú smrť. Keď zomrieme, budeme Bohom súdení. Odplatou za hriech je večná duchovná smrť.

– Celé ľudstvo je na tej itej potápajúcej sa lodi – neschopné zachrániť samo seba.

– Je to Boží názor, ktorý je podstatný a rozhodujúci – nie náš. Preto je dôležité, aby sme odpovede hľadali v Biblii.

O t á z k y

1. Chcel si niekedy hovoriť k Bohu, ale On sa ti zdal ďaleko?

2. Súhlasíš, že každý niekedy v živote zhrešil?

3. Ako by si definoval hriech?

4. Mohol by si sa s tým stotožniť?

5. Podľa tvojej mienky, aké sú následky hriechu?

6. Keď premýšľaš o smrti, na čo myslíš?

7. Môžu mŕtvi urobiť sami niečo pre svoju záchranu?

8. Máš nejaké otázky k tomu, o čom sme doteraz hovorili?

ČLOVEK JEŽIŠ BOH VERIŤ

/strana 60/

Dôležité verše:

/Jn 3, 16/

/Jn 5, 24/

/Jn 1, 12/

/Efez 2, 8-9/

/Zjavenie 3,20/

H l a v n é b o d y

– Kristus nám umožňuje, aby sme prešli na Božiu stranu, ale nedostaneme sa tam automaticky

– Našu vieru v to, čo pre nás Kristus urobil, musíme preukázať činom:

– Modlitbou musíme Bohu vyznať našu hriešnosť

– Poprosiť o odpustenie skrze to, čo Kristus pre nás urobil

– Poprosiť Krista, aby riadil náš život

– Veriť v Krista znamená dôveru a odovzdanie sa, prijať tú skutočnosť, že zomrel za nás a dovoliť Mu stať sa hlavnou osobu, ktorá riadi náš život

– Dar je zadarmo, ale pokiaľ nenatiahneme ruku a nevezmeme si ho, ešte nie je náš. Večný život v Kristu je dar od Boha. Správna odpoveď je súhlasiť a prijať Ho.

O t á z k y

1. Čo dostaneme, keď počúvame a veríme?

2. Čo to znamená veriť?

3. Aký rozdiel znamená „vedieť o niekom“ a „poznať niekoho“?

KDE MÁM HĽADAŤ, KEĎ:

ma opustila odvaha:

– /Mt 5,11-12/

– /2 Kor 4, 8-18/

– /Fil 4,4-7/

– keď ma zdolalo niečo ťažké:

/Jn 14,1-4/

– /Žid 7,25/

– keď mám materiálne ťažkosti:

– /Mt 6, 19-34/

– /1 Pt 5,6-7/

keď mám strach:

– /Mt 10,28/

– /2 Tim 1,7/

– /Žid 13, 5-6/

– keď mi niekto zomrel:

– /Mt 5,4/

– /2 Kor 1,3-4/

– keď ma ohrozuje nešťastie:

– /Lk 8,22-25/

– keď opäť a opäť hreším:

– /1 Jn 1,4-9/

keď pochybujem:

– /Mt 8,26/

– /Žid 11/

– keď potrebujem Božiu ochranu:

– /Fil 4,19/

– keď potrebujem pokoj:

– /Jn 14,1-4/

– /Jn 16,33/

– /Rim 5,1-5/

– /Fil 4,6-7/

– keď potrebujem pravidlá pre život:

– /Rim 12/

keď potrebujem, aby ma niekto viedol:

– /Žalm 38,8/

– /Príslovia 3,5-6/

– keď sa chcem modliť:

– /Lk 11,1-13/

– /Jn 17,1/

– /Jn 5,14-15/

– keď som chorý a trpím v bolestiach:

– /Mt 26,39/

– /Rim 5,3-5/

– /2 Kor 12,9-10/

– /Jk 5,14-15/

– /1 Pt 4,12-19/

– keď som osamelý:

– /Žalm 23/

– /Žid 13,5-6/

– keď som porazený:

– /Rim 8,31-39/

– keď som si uvedomil svoj hriech:

– /Príslovia 28, 13/

– keď som smutný:

– /Mt 5,4/

– /Jn 14/

– /2 Kor 1,3-4/

/1 Tesal 4,13-18/

– keď som v kríze:

– /Mt 6, 25-34/

– /Žid 4,16/

– keď som v pokušení:

– /Mt 26,41/

– /1 Kor 10, 12-14/

– /Fil 4,8/

– /Jk 4,7/

– /2 Pt 2,9/

– /2 Pt 3,17/

keď som vďačný:

– /1 Tesal 5, 18/

– /Žid 13,15/

– keď som zatrpknutý a sťažujem sa:

– /1 Kor 13/

– keď som unavený:

– /Mt 11,28-30/

– /1 Kor 15, 58/

– /Gal 6,9-10/

– keď som znepokojený:

– /Mt 6,19-34/

– /Fil 4,6/

– keď strácam vieru:

– /Žalm 42,5/

– /Žid 11/

– keď ma zradili priatelia:

– /Žalm 41, 9-13/

– /Lk 17,3-4/

– /Rim 12, 14-21/

– /2 Tim 416-18/

Ďakujeme kruhu priateľov sestry Barbary Haug, ktorí vydanie tejto brožúrky finančne zabezpečili.

Poznám evanjelickú diakonisu, sr. Barbaru Haug osobne. Je to hlboko a pekne veriaca žena.

Dieser Beitrag wurde unter Náboženské, Nemeckí autori, Schmerz, Pain, Bolesť, Werke abgelegt und mit , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s